Beiratkozás

HIRDETMÉNY

az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola beiratkozási rendjéről

 

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 7. § szerint az általános iskola első évfolyamára az alábbiak szerint határozza meg:

   2024. április 18. (csütörtök) 14:00 – 18:00

   2024.április 19. (péntek) 14:00 – 18:00

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2018. augusztus 31-ig született) gyermekét lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles a gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 1. Gyermek személyazonosítására alkalmas, gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 2. Gyermek TAJ-kártyája
 3. Szülők/törvényes képviselők személyazonosító igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 4. Szakértői bizottság/nevelési tanácsadó szakértői véleménye, amennyiben rendelkezik ilyen irattal
 5. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, amennyiben rendelkezik ilyennel
 6. Tartós betegséget igazoló szakorvosi igazolás, amennyiben rendelkezik ilyennel

Iskola honlapján elérhető:

 • felvételi adatlap
 • nyilatkozat nemzetiségi nevelés-oktatásról
 • szülői nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
 • nyilatkozat „egész napos iskola” oktatási forma igénybevételéről
 • nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásról
 • tájékoztatás Házirendről
 • szülői nyilatkozat minta 3 vagy több gyermekről (iskolai kedvezményes étkezéshez)
 • adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

Iskolai étkezés igénylése esetén 50 %-os kedvezményre vagy ingyenes étkezésre jogosító dokumentumok, ha rendelkezik ilyennel:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat – ingyenesre jogosít;

Szülői nyilatkozat 3 vagy több gyermekről/Magyar Államkincstár által kiadott igazolás 3 vagy több gyermekről, Tartós betegséget igazoló szakorvosi irat – 50 %-os kedvezményre jogosít

Újhartyán, 2024. 03. 19.

Bambuk László

igazgató

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

Felvételi adatlap

Nyilatkozat egész napos iskoláról

Nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásról

Nyilatkozat nemzetiségi oktatásban való részvételről

Nyilatkozat szülői felügyelet gyakorlásáról

Szülői nyilatkozat 50%-os étkezéshez

Tájékoztató a házirendről