Népszerűségünk oka

Amiért egyre többen minket választanak:
Német nyelv

Német nyelv

Az Iskolánk főprofilja a nemzetiségi német nyelv oktatása, nemzetiségi hagyományok ápolása. Iskolánk fenntartója az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat. A német nyelv magas szintű ismerete, a helyi hagyományok ápolása, az ismeretek és eszmecserék a magyarországi németek történetéről és jelenéről a német nyelvterület modenkori kultúrájának ismeretével együtt a magyarországi német identitás nélkülözhetetlen részét képezi. Első osztálytól kezdve minden nap van német nyelvóra, amelynek magas színvonalát emeli a nagyobb létszámú osztályokban a csoportbontás, a német nyelvi szakkörök és a német nyelvi és népismereti táborok. Heti egy-egy órában oktatjuk a német nemzetiségi népismeretet és a magyarországi német néptáncokat. Iskolánk csatlakozott a DSD nyelvvizsga rendszerhez, melynek keretében a felső tagozatos tanulóink nyelvvizsgát tehetnek.

Sokszínű, színvonalas szakmai munka

Sokszínű, színvonalas szakmai munka

Építészeti nívódijas iskolaépületünkben minden tantermünk korszerű. A modern elvárásoknak megfelelően saját számítógépes hálózattal rendelkezünk, minden tantermünkben van interaktív tábla, biztosítva a digitális kompetenciák kialakítását, fejlesztését. Iskolánk csatlakozott a Gooogle Classroom projekthez, ezáltal tanulóinknak lehetőségük van otthonról is kapcsolódni a különböző tudásfejlsztő programokhoz. Iskolánk tehetséggondozó munkáját részben tehetséggondozó szakkörök keretében, részben a gyerekek által szabadon választott délutáni foglalkozások keretében végzi magas színvonalon. Szakköreink közül a művészeti, nemzetiségi hagyományőrző, sport, német és angol nyelvi, és a zenei a legnépszerűbbek.

Családias hangulat

Családias hangulat

A Szülői Munkaközösség és az Újhartyáni Iskoláért Alapítvány is fontos partnerünk. Munkájuk és anyagi támogatásuk is hozzájárul az intézmény fejlődéséhez. A szülők és a pedagógusok között nagyon jó az együttműködés. Az osztályfőnökök a családok megismerésére a fogadóórákon túl, családlátogatásokat és egyéb kötetlen programokat szerveznek a szülőkkel közösen a gyermekek részére. Megkönnyíti az iskolába történő beilleszkedést az első két évfolyamon működő „iskolaotthonos” rendszerünk. A nap folyamán a tanítási órák és a szabadidő váltakozva követik egymást, így a tanulók terheltsége egyenletesebbé válik. A napi időbeosztás jobban megfelel a tanulók életkori sajátosságainak. A délelőtt és a délután folyamán is tartunk tanítási órákat, s közötte a szabadidő eltöltésének számtalan lehetősége biztosított a gyerekeknek. Lehetőség nyílik az egészséges táplálkozás és helyes étkezési szokások kialakítására. A tanítók között a felelősség megosztás kiegyensúlyozottabb, hiszen mindkét pedagógus tanít és "napközizik" is. A házi feladatot az adott tantárgyból a tárgyat tanító pedagógus végezteti, ami nagyon sok előnnyel jár, hiszen a tanító azonnal visszajelzést kap az elsajátítás mértékéről, az esetleges hibákról, és ezek alapján azonnal korrigálhat. Mindkét tanító látja a gyermeket az irányított és az önálló tanulás folyamatában, megfigyelheti szabadidőben a társai között, látja a különböző szabadidős foglalkozásokon, így a nevelés is lényegesen hatékonyabb lehet. Reggel, a tanítás megkezdése előtt, lehetőség van beszélgetésre, a napi gondok felvetésére. Ez azért is fontos, mert a ki nem beszélt problémák gátolják a tanulót figyelmének összpontosításában. Felsőbb évfolyamokon tanulóink délutáni tanulását, felügyeletét, szabadidejének hasznos eltöltését osztályonként szervezett napközis foglalkozásokkal biztosítjuk.

Küldetésnyilatkozat és JövőképKüldetésnyilatkozat

Mi, az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola dolgozói a diákokkal és a szülőkkel együttműködve, a kölcsönös megbecsülés és tisztelet, az egymás iránt érzett felelősségtudat jegyében végezzük munkánkat.
Kulturált és támogató környezetet biztosítunk tanulóinknak az eredményes életvitelre történő felkészüléshez. Sokszínű tevékenységekkel kívánjuk lehetővé tenni a gyermekekben rejlő képességek, adottságok, tehetség kibontakoztatását, differenciált képzéssel a hátrányokkal küzdők felzárkózását.
Célunk a testileg és lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, korszerű ismeretekkel rendelkező, önálló tanulásra, fejlődésre képes ifjúság nevelése, akik ismerik saját lehetőségeiket és korlátaikat, és elsajátítják az élethosszig tartó tanulás képességét.
A német nemzetiségi nyelv oktatásával a nyelv tanulásán túl, megismertetjük a gyerekeket a német kultúrával, hagyománnyal. Szeretnénk olyan tanulókat nevelni, akik szeretik és védik a természetet, kreatívak, gyakorlatiasak és elfogadják a másságot. A fenntartó önkormányzat bennünk mindig igaz partnerre talál, ha a város művelődéséről, kultúrájáról van szó. Tisztában vagyunk társadalmi felelősségünkkel, a jövő nemzedékét neveljük, ezért minden pedagógustól, munkatárstól elvárjuk, hogy törekedjenek a fejlődésre.
Céljaink megvalósításához elengedhetetlen a társadalom minden szereplője iránti partnerség, a szervezeti kultúra fejlesztése és a nyitott, fejlődni és megújulni képes, az intézményi célok iránt elkötelezett tantestület.

Jövőkép

A város egyetlen iskolájaként fogadjuk az újhartyáni gyermekeket és a környékbeli településeken élő gyermekeket is. Olyan lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek, amelyeket a városi nagy iskolák nem tudnak, így a környező településekről is várjuk a tanulókat. Ennek érdekében mindent megteszünk azért, hogy iskolánk jó hírneve tovább növekedjen. A jövőben is folytatjuk iskolánk népszerűsítéséért folytatott munkánkat. Nevelőtestületünk szakmailag hiteles, az intézmény tanulóinak versenyképes tudást nyújtó, a nevelő-oktató munkát életcélnak tekintő pedagógus közösség. Intézményünkben egyenlő értéket képvisel a hagyományok ápolása és a sokszínű, innovatív nevelő-oktató munka. Az intézményben folyó minőségi nevelő-oktató munka alapján körzetében és a városban iskolánk elismertségnek örvend, a beiskolázásnál sokan választják intézményünket. Partnereinkkel, elsősorban a szülőkkel és a helyi óvodával informatív jó kapcsolatot ápolunk, ennek fenntartására törekszünk.

Tanáraink és munkatársaink

Kollégáink érdeme munkánk minősége
Sósné Lauter Adrien
Sósné Lauter Adrien
Igazgató, történelem-német nemzetiségi nyelv szakos tanár
Kleineisel Erika
Kleineisel Erika
igazgatóhelyettes, matematika-kémia szakos tanár
Bambuk László
Bambuk László
igazgatóhelyettes, magyar nyelv és irodalom-informatika szakos tanár
Balázs-Jánosik Ágnes
Balázs-Jánosik Ágnes
ének-zene szakos tanár
Balogné Acsai Hajnalka
Balogné Acsai Hajnalka
német nyelv szakos tanár
Berczi Istvánné
Berczi Istvánné
magyar szakos tanár
Berla Jánosné
Berla Jánosné
biológia-testnevelés szakos tanár
Csuha Anita
Csuha Anita
informatika-angol nyelv szakos tanár
Kerekes Katalin
Kerekes Katalin
magyar nyelv és irodalom-etika szakos tanár
Konczig Kitti Mária
Konczig Kitti Mária
testnevelés szakos tanár, diákönkormányzat vezetője
Kőnig László
Kőnig László
matematika-testnevelés szakos tanár
Radóczy Károly
Radóczy Károly
rajz-földrajz szakos tanár
Radóczy Károlyné
Radóczy Károlyné
felsős munkaközösség vezető, matematika-fizika szakos tanár
Ruttersmid Katalin
Ruttersmid Katalin
német munkaközösség vezető, kémia-biológia-német nemzetiségi nyelv szakos tanár
dr. Szabó József János
dr. Szabó József János
történelem szakos óraadó tanár
Cserna Veronika
Cserna Veronika
tanító, német nemzetiségi nyelv
Fajth Erzsébet
Fajth Erzsébet
tanító, gyermekvédelmi felelős
Gavló Henrik
Gavló Henrik
tanító
Herczeg Jánosné
Herczeg Jánosné
tanító, német nemzetiségi nyelv
Kaldeneckerné Szaller Ilona
Kaldeneckerné Szaller Ilona
óraadó tanító
Kandik Krisztina
Kandik Krisztina
tanító, német nyelv
Klauzné Keresztes Ágota
Klauzné Keresztes Ágota
tanító
Majer György
Majer György
tanító, német nemzetiségi nyelv
Pintérné Klein Zsuzsanna
Pintérné Klein Zsuzsanna
tanító
Rajszki Margit
Rajszki Margit
tanító
Rizmajer Ildikó
Rizmajer Ildikó
tanító
Stégner-Ménich Éva
Stégner-Ménich Éva
tanító
Surman Györgyné
Surman Györgyné
alsós munkaközösség vezető, tanító
Surmanné Farkas Mária
Surmanné Farkas Mária
tanító
Szabóné Lauter Klára
Szabóné Lauter Klára
tanító
Tóth-Fekete Ildikó
Tóth-Fekete Ildikó
tanító, német nyelv
Aschenbrenner Zita
Aschenbrenner Zita
óraadó gyógypedagógus
Fazekasné Deák Andrea
Fazekasné Deák Andrea
óraadó fejlesztő pedagógus
Gavlóné Dancsi Angéla
Gavlóné Dancsi Angéla
tanító
Jasper Ágnes
Jasper Ágnes
gyógypedagógus
Gogolák Kitti
Gogolák Kitti
német nemzetiségi nyelv szakos tanár
Rizmajerné Surányi Bernadett
Rizmajerné Surányi Bernadett
tanító
Bernuláné Tóth Edit
Bernuláné Tóth Edit
könyvtári asszisztens
Cserna Endre
Cserna Endre
rendszergazda
Havas-Herczeg Katalin
Havas-Herczeg Katalin
pedagógiai asszisztens
Rajszki Ildikó
Rajszki Ildikó
gazdasági asszisztens
Surmanné dr. Tóth Edina
Surmanné dr. Tóth Edina
iskolatitkár
Anderkó Ildikó
Anderkó Ildikó
takarítónő
Fajth Gábor
Fajth Gábor
karbantartó
Gergely Mihály
Gergely Mihály
portás
Hornyákné Kovács Éva
Hornyákné Kovács Éva
takarítónő
Lang István
Lang István
karbantartó
Rizmajer Györgyné
Rizmajer Györgyné
takarítónő

Kapcsolataink

Az intézmény legfontosabb partnerei

Az Újhartyáni Iskoláért Alapítvány

Legfrissebb híreink