Iskolánkról

Újhartyánon a tanítás történetét 1781 óta írják. A jelenlegi iskolaépületünk (Zrínyi utca 1.) 1962-ben épült, azóta több alkalommal is bővítették felújították, legutóbb 2000-ben újult meg építészeti nívódíjat kapott. 1998 óta német nemzetiségi általános iskolaként működik, jelenleg is a település szellemi központja.

Iskolánkban már az első osztálytól kezdődően arra törekszünk, hogy ébren tartsuk gyermeki kíváncsiságukat, játékos kedvüket. Lényegesnek tartjuk, hogy megtanuljanak tanulni. Fontos, hogy az általuk megszerzett tudás ne csak cél legyen, hanem eszköz, iránymutató, amelynek segítségével teljes életet tudnak majd élni.

Intézményünk jellegzetessége, hogy már az első évfolyamtól kezdve heti öt órában oktatjuk a német nemzetiségi nyelvet. A fokozatosság elvét betartva, az induláskor játékokkal, versekkel, zenével, tánccal, míg a felső tagozaton a kommunikációt előtérbe helyezve, igyekszünk színesíteni a tanórákat. Játékos formában a hagyományokra, a szokásokra építve megismerik Újhartyán és a magyarországi németek történelmét, dalait, zenéjét, táncait. Hagyományőrző iskolai programokon (Sváb nap, farsangi ünnepkör, Laterne, Luca nap stb…) vesznek részt, amelyek erősítik az identitást, a közösséghez való tartozás érzését. Rendszeresen szervezünk német nyelvű táborokat. Iskolánk évente vesz részt olyan nemzetközi projektben, ahol közös nyelv a német (Ausztria, Németország). Intézményünkben 1991 óta működik, a nemzetiségi tánccsoport, melynek fellépései színesítik a község kulturális életét.

A német nemzetiségi program nyitott a német kisebbséghez tartozók és azok számára is, akik meg szeretnék ismerni ezt a kultúrát, ezt a nyelvet.

A nemzetiségi nyelv oktatása mellett komoly hangsúlyt fektetünk a közismereti tárgyak oktatására is.

A tanulás mellett igyekszünk a szabadidő hasznos eltöltésére is számos lehetőséget biztosítani (sport, tánc, stb…)

Kézműves szakkörünk hatékonyságát mutatja, hogy több diákunk is művészeti egyetemen tanult tovább.

A nálunk eltöltött nyolc év után nyitva állnak gyermekeink előtt rangos gimnáziumok, szakközépiskolák, kapui: például Budapesten a Német Nemzetiségi Gimnázium, az Apáczai-Csere János Gimnázium, vagy a Kossuth Lajos Két-tannyelvű Gimnázium. A helyi régióban a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium és az ócsai Bolyai János Gimnázium.

Nevelési – Oktatási célok, feladatok iskolánkban

–         Biztos alapkészségek kialakítása – olvasási, számolási, írási-helyesírási, szövegértési, kommunikációs készségek fejlesztése

–         Helyes tanulási módszerek kialakítása (időbeosztás, napirend, heti rendszer)

–         Kellemes, otthonos iskolai környezet és nyugodt tanulási feltételek megteremtése

–         Tapasztalati, gyakorlatorientált oktatás és cselekvéstevékenység központú tanulás (pl.: német népismeret, „élő történelem óra” (korabeli használati eszközök, fegyverzet, ruházat bemutatása, múzeum látogatás), valamint a természettudományos órákon az Öveges Program keretében is)

–         A német nyelv megszerettetése, kapcsolatok kialakítása Pest megyei német nemzetiségi általános iskolákkal, német nyelvi levelezés kezdeményezése németországi testvérvárosokkal, nemzetiségi hagyományőrző programok szervezése (terményhálaadás, Laterne, közös adventi gyertyagyújtás)

–         Iskolai svábnap megszervezése, lebonyolítása.

–         A környezettudatos magatartás erősítése. Részvétel a „Te szedd”országos  hulladékgyűjtő akcióban. A környezeti értékek tiszteletére, megőrzésére nevelés (szelektív hulladékgyűjtés, madárvédelem, etetők kihelyezése, Föld napja)

–         A mindennapos testnevelés lehetőségeinek kihasználása. A mozgás megszerettetése, a tanulók állóképességének fejlesztése. A szabadidő aktív és hasznos eltöltése.

–         Az egészségtudatos táplálkozásra ösztönzés (gyümölcs és zöldségnapok), áprilisban egészséghét megrendezése.

–         Az interaktív eszközök használatára törekvés az oktatásban

–         Nyílt órák, nyílt napok szervezése a szülők részére alsó tagozaton.

–         A tanulók felkészítése érdeklődésének, képességének, tehetségének megfelelően a középiskolára.

–         Művészeti nevelés a művészetek bevonásával: képzőművészet, rajz, énekkar létrehozása alsó tagozaton.

Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola jogi státusza

Az intézmény neve: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola
Az intézmény székhelye:2367 Újhartyán, Zrínyi u. 1.
Az alapító okiratot jóváhagyó határozat:Újhartyán Képviselőtestületének 22/2004. (03.24.) sz. Kt. Határozata
Az intézmény fenntartója: Német Nemzetiségi Önkormányzata Újhartyán
Az intézmény jogállása:Önálló jogi személy, vezetője az intézményveztő akit az Emberi Erőforrások Minisztere nevez ki.
Feladatellátást szolgáló vagyon:497/1 helyrajzi számú ingatlan, ingó vagyon az intézmény leltára, vagyonnyilvántartása és selejtezési jegyzőkönyve szerint.
Az intézmény gazdálkodása:Önállóan gazdálkodó, részjogkörű költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait a községi önkormányzat hivatala látja el.
Az intézmény típusa:Általános iskola
Évfolyamainak száma: 8
Az intézmény működési körzete:Újhartyán város
Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó általános iskolai oktatás                                          Német nemzetiségi nyelv oktatása Napközi-otthoni és tanulószobai ellátás Iskolai intézményi étkeztetés Intézményi vagyon működtetése.
 Az iskola alapításának éve:1781