Aranyceruza rajzverseny

Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola rajzversenye

Idei rajzpályázatunkat Surman Viktor meseíró gyűjteményéből választottuk.

Surman Viktor: Amikor tél volt

  1. január 13-ig vártuk az alkotásokat, a legjobban sikerült munkákból kiállítás nyílt, az iskola aulájában.

Nagy volt az érdeklődés a kis művészek körében, akik hozott munkával szálltak ringbe. Ebben az évben 37 al­ko­tás ér­ke­zett hoz­zánk, így na­gyon nehéz dolga volt a zsű­ri­nek.

A díjazás szempontjából kénytelenek voltunk mégiscsak valamiféle sorrendet állítani. Korcsoportok szerint díjaztuk a legjobbnak ítélt alkotásokat.

Az al­ko­tá­sok pon­to­zá­sá­nál szá­mí­tott a kom­po­zí­ció, a szín­hasz­ná­lat, a tech­ni­kai meg­ol­dá­sok­ban való jár­tas­ság, de az egyé­ni ki­fe­je­ző­e­rő, ami a gye­rek­raj­zo­kat egye­di­vé, és meg­is­mé­tel­he­tet­len­né teszi az őszin­te meg­ol­dá­sa­i­val.

A kimagasló rajzi tudású és kreatív osztály, akik a legtöbb munkát küldték be: 2. b osztály

Legtehetségesebb kis művészeket értékes ajándékokkal jutalmaztuk! Pá­lyá­za­tunk fő szpon­zo­ra az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola volt, ez­úton is na­gyon szé­pen kö­szön­jük tá­mo­ga­tá­sát! A díjazott alkotásokat az iskola honlapján tettük közzé.

Mindenkinek szívből gratulálunk!

Köszönettel tartozunk minden résztvevőnek, segítőnek! Mindenkinek jó egészséget kívánunk! 

Az eredményhirdetés hosszantartó betegség miatt került későbbi időpontba, szíves megértésüket köszönjük!

Fajth Erzsébet