1. pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

 1. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, végzettsége, szakképzettsége

 

 1. Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

6. évfolyam

8. évfolyam

 1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

 

 1. A beiratkozásra meghatározott idő

 

 1. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

 

 1. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

 

 

 1. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

 

 1. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

 

 1. Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

 

 1. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

 

 1. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

 

 1. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

 

 1. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

 

 1. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

 

 1. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma