Maibaum stellen

A hagyományokhoz híven az idei tanévben is felállítottuk az iskola „májfáját”.
Erre a csodálatos napra minden diák magára öltötte a népviseletét.
A felsős legények illetve leányok segítettek, hogy a májusfa a régi időkhöz hasonlóan kerüljön a helyére.
Az alsó tagozatos diákok egy kis történeti áttekintésben segítkeztek. Néhány gondolat ebből:
A má­jus­fa a ter­mé­szet új­já­szü­le­té­sé­nek szim­bó­lu­ma és sze­rel­mi aján­dék is le­het. A ma­gyar nyelv­te­rü­le­ten ál­ta­lá­ban má­jus el­se­jé­re vir­ra­dó­ra ál­lí­tot­ták. A má­jus­fák ké­szí­té­se a le­gény­ek fe­la­da­ta volt. Éj­sza­ka vág­ták ki az er­dőn a fát, és má­jus el­se­jé­re vir­ra­dó­ra több­nyi­re ti­tok­ban ál­lí­tot­ták fel a he­lyi szo­kás­nak meg­fe­le­lő­en a lá­nyos há­zak­hoz, il­let­ve a kö­zé­pü­le­tek, kocs­mák elé… A ki­vá­gott fát vál­lu­kon be­hoz­va az er­dő­ről le­ágaz­zák, fel­dí­szí­tik sza­la­gok­kal és köt­nek rá egy üveg italt. A fá­ra kö­tött ita­lért a bá­tor le­gény meg­mu­tat­va ere­jét, fel­mász­hat. Más­nap reg­gel a lá­nyok kí­ván­csi­an mé­re­ge­tik, hogy ki­nek ma­ga­sabb, szebb a fá­ja…

Az ünnepélyes faállítás után az egész iskola táncra perdült Gyuri bácsi vezetésével, és így méltón megünnepeltük ezt a gyönyörű hagyományt.

Az ünnepségen készített fotók megtekintehtőek ide kattintva.