Félévi értékelés a 2020-2021. tanévben az 1. évfolyam részére

Magatartás: példás – jó – változó – rossz

Szorgalom: példás – jó – változó – hanyag

Magyar nyelv és irodalom

A tanuló beszéde: A tanuló beszéde tiszta, érthető – néhány hangjának képzése még bizonytalan, logopédus által fejlesztésre szorul

Szókincse: Szókincse választékos – életkorának megfelelő – kicsit hiányos

Írás

Betűismerete: A tanult betűket biztonsággal felismeri – felismerésében még bizonytalan

Írásképe: Írásképe szép, rendezett – megfelelő – változó minőségű – gyakran elkapkodott

Írástempó: Írástempója lendületes – megfelelő – lassú

Betűalakítása és betűkapcsolása: Betűalakítása és betűkapcsolása szabályosak – kevésbé szabályosak – hibásak

Vonalvezetése és vonaltartása: Vonalvezetése és vonaltartása könnyed, biztos – bizonytalan – görcsös

Írottról írottra: Írottról írottra döntően hibátlanul – kevés hibával – sok hibával

Nyomtatottról írottra: Nyomtatottról írottra döntően hibátlanul – kevés hibával – sok hibával

Tollbamondás: Tollbamondás után döntően hibátlanul – kevés hibával – sok hibával – ír

Olvasás

Betűismeret: Betűismerete biztos – kevésbé biztos – bizonytalan

Hangos olvasás: Hangos olvasás során a tanult betűket megfelelően összeolvassa – a szótagokat, szavakat betűzve olvassa – a szótagokat, rövid szavakat segítséggel tudja olvasni

Szóbeli kifejezőkészsége: választékos – jó – nehézkes

Memoriter: Memoritert kifejezően – pontosan – kevés hibával – pontatlanul –ad elő

Német nemzetiségi nyelv

Szókincs: Szókincse gazdag, nagyon jó – megfelelő – hiányos

Névelők: A névelőket helyesen használja – néha téveszti – bizonytalanul használja – bizonytalanul használja, sokat hibázik

Utasítások: A német nyelvű utasításokat megérti – többnyire megérti – segítséggel érti meg

Órai munka: Órai munkája aktív – változó – visszafogott, tartózkodó

Matematika

Munkatempója: Munkatempója gyors – megfelelő – lassú

A tanult számokat: A tanult számokat biztonsággal felismeri és lejegyzi – néha téveszti

A számegyenesen: A számegyenesen jól tájékozódik – bizonytalanul tájékozódik

A relációsjeleket (<,>,=): A relációsjeleket (<,>,=) ismeri és jól alkalmazza – időnként még téveszti

A tanult számkörökben az összeadás, kivonás műveletek: A tanult számkörökben az összeadás, kivonás műveleteket hibátlanul végzi – kevés hibát ejt – sok hibával oldja meg – segítséget igényel

A tanult számkörökben a bontás, pótlás műveletek: A tanult számkörökben a bontás, pótlás műveleteket hibátlanul végzi – kevés hibát ejt – sok hibával oldja meg – segítséget igényel

Erkölcstan/Hit és erkölcstan (Erkölcstan/Hit- és erkölcstan)

Aktivitás: Az órán aktív – érdeklődése mérsékelt – ítélőképessége életkorának megfelelő

Ének-zene

Tanult dalok: A tanult dalokat ismeri és szívesen énekli egyedül – csoportosan

Ritmus:  Hallás után egyszerű ritmus visszaadására képes – nehezen megy – nem tudja

Gyermekjátékok: A tanult gyermekjátékokban, a dalok eljátszásában szívesen vesz részt – nem vesz részt szívesen

Vizuális kultúra (Rajz és vizuális kultúra)

Vizuális kifejezése: Vizuális kifejezése kiemelkedő – életkorának megfelelő

Eszközhasználat: Eszközeivel ügyesen bánik – ügyetlenül bánik

Színhasználat: A színeket ismeri, változatosan alkalmazza – kevés színt használ

Rajzfelület: A rajzfelület kitöltésére törekszik – még nem törekszik

Technika és tervezés (Technika, életvitel és gyakorlat)

Órai tevékenység: Órai tevékenysége érdeklődő – bíztatásra aktív – passzív

Munkadarabok: Munkadarabjai igényesek – megfelelőek – gyakran pontatlanok

Eszközök: Az eszközöket jól – biztonságosan – megfelelően – bátortalanul – Nincs értékelve használja

A munkadarabok: A munkadarabok elkészítésében szívesen vesz részt – nem vesz részt szívesen

Testnevelés

Mozgása: Mozgása harmonikus – kicsit rendezetlen – megfelelő – fejlesztésre szorul

Játékok: A testnevelési játékokban szívesen vesz részt, szeret mozogni – nem vesz részt szívesen

Szabályok, utasítások: A szabályokat és utasításokat megérti, betartja – megérti, de nem minden esetben tartja be – nem érti meg, nem tartja be

Tánc

Táncok: A magyarországi németek táncaival szívesen ismerkedik – ismerkedik

Német népismeret

Hagyománytiszteletre való nevelés: A magyarországi németek hagyományaival, kultúrájával szívesen ismerkedik – ismerkedik