Félévi értékelés a 2020-2021. tanévben a 2. évfolyam részére

Magatartás: példás – jó – változó – rossz

Szorgalom: példás – jó – változó – hanyag

Magyar irodalom

A tanuló beszéde: A tanuló beszéde tiszta, érthető – néhány hangot hibásan ejt – logopédiai fejlesztésre szorul

Szókincs: Szókincse gazdag – életkorának megfelelő – kicsit hiányos

A szóbeli közlések megértése: A szóbeli közlések megértése pontos – megfelel – segítséget igényel

Hangos olvasás: Hangos olvasása folyamatos – szótagoló – többször hibázik

Olvasás tempója: Olvasásának tempója közelít az élő beszédhez – megfelelő – lassú

Szövegértés: Szövegértése biztos – többször hibázik – nehezen érti meg a szöveget

Memoriterek tudása: Memoriterek tudása pontos – pontatlan

Magyar nyelv

Betűalakítás, betűkapcsolás: Betűalakítása, kapcsolása szép, szabályos – néhányszor eltér a szabályostól

Írástempó: Írásának tempója jó ütemű – megfelelő – lassú

Íráskép: Írásképe szép, rendezett – megfelelő – rendezetlen – nehezen olvasható

Másolás: Másolása hibátlan – kevés hibát vét – sok hibával dolgozik

Tollbamondás: Tollbamondása hibátlan – kevés hibát vét – sok hibával dolgozik

Nyelvtani ismeretek: Nyelvtani ismeretei biztosak – megfelelőek – bizonytalanok

Német nemzetiségi nyelv

Szókincs: Szókincse gazdag – nagyon jó – megfelelő – hiányos

Tanult betűk, betűkapcsolatok: A tanult betűket, betűkapcsolatokat jól – kevés hibával – sok hibával

Olvasás, fordítás: Olvasása, fordítása kimagasló – nagyon jó – jó – fejlesztésre szorul

Memoriterek: A megtanulandó szöveget pontosan megtanulja, érti – pontosan megtanulja – kevés hibával megtanulja, érti – kevés hibával megtanulja – érti, de felületesen tanulja meg – felületesen tanulja meg – felületesen tanulja meg, nem érti

Idegen nyelvű óravezetés: A német nyelvű óravezetés menetét teljes mértékben követi, aktívan részt vesz – teljes mértékben követi, részt vesz – nagy részben követi, részt vesz – részben követi, segítséget igényel

Matematika

Számok ismerete, lejegyzése 100-as számkörben: Számok ismerete, lejegyzése 100-as számkörben biztos – bizonytalan

Számfogalom: Számfogalma kialakult – kialakulóban van – kialakulatlan

A számok tulajdonságai: A számok tulajdonságait ismeri – többnyire ismeri – még gyakorolnia kell

Relációk: A relációkat tudja, hibátlanul alkalmazza – néha téveszti – segítséggel alkalmazza

Eddig tanult műveletek: Az eddig tanult műveleteket hibátlanul, eszköz nélkül – hibátlanul – kevés hibával, eszköz nélkül – kevés hibával – kevés hibával, esz

közzel – sok hibával, eszköz nélkül – sok hibával, eszközzel – végzi

Munkatempó: A műveletvégzés tempója gyors – megfelelő – lassú

Nyitott mondatok, szöveges feladatok: A nyitott mondatok és szöveges feladatok megoldási menetét ismeri, önállóan – ismeri, kis segítséggel – kevésbé ismeri, segítséggel

Logikai gondolkodás: Logikai gondolkodása kiváló – jó – megfelelő – gyenge

Erkölcstan/Hit és erkölcstan (Erkölcstan/Hit- és erkölcstan)

Aktivitás: Az órán aktív, – érdeklődése mérsékelt – ítélőképessége életkorának megfelelő

Környezetismeret

Természet jelenségei: Természet jelenségei iránt érdeklődő – érdeklődése felkelthető – nem mutat érdeklődést

Témakörök: A tanult témakörökben tájékozottsága életkorának megfelelő, megfigyelései jók

Ének-zene

Tanult dalok: A tanult dalok dallamát, szövegét ismeri, szívesen énekli.

Daljátékok: A daljátékokban szívesen vesz részt.

Szolmizációs hangok, kézjelek, ritmusértékek: A tanult szolmizációs hangokat, kézjeleket, ritmusértékeket megnevezi, alkalmazza.

Vizuális kultúra (Rajz és vizuális kultúra)

Érdeklődés: A rajzolás, festés iránti érdeklődése kimagasló – megfelelő – jó

Eszközhasználat: A rajzeszközöket jól, biztonságosan – bizonytalanul

Térkihasználás: Térkihasználása kiemelkedő – megfelelő – aránytalan

Színhasználat:  A színeket változatosan – visszafogottan – használja

Technika és tervezés (Technika, életvitel és gyakorlat)

Tevékenység: Technikai jellegű tevékenységet szívesen – nem szívesen – végez

Anyaghasználat: A tanult anyagokat, megmunkálásukat ismeri – nem ismeri

Kézügyesség: Kézügyessége kiemelkedő – jó – megfelelő – gyenge

Produktumok: Munkái pontosak – pontatlanok

Testnevelés

Órai tevékenység: Órai tevékenysége aktív – bíztatásra aktív – változó – passzív – rendbontó

Mozgása: Mozgása harmonikus – kicsit rendezetlen – megfelelő – fejlesztésre szorul

Szabályok, utasítások: A szabályokat és utasításokat megérti, betartja – megérti, de nem minden esetben tartja be – nem érti meg, nem tartja be

Mozgásos feladatok: A mozgásos feladatokat szívesen – Nincs értékelve végzi

Utasítások: Az utasításokat megérti, végrehajtja

Csapatjátékok: A csapatjátékokban együttműködő

Erőnlét, állóképesség:   Erőnléte, állóképessége kiemelkedő – életkorának megfelelő – gyenge

Tánc

Táncok: A magyarországi németek táncaival szívesen ismerkedik – ismerkedik

Német népismeret

Hagyománytiszteletre való nevelés: A magyarországi németek hagyományaival, kultúrájával szívesen ismerkedik – ismerkedik